Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Saturday, July 28, 2012

JINSI WACHUNGAJI WANAVYO TUMIA MIUJIZA YA UONGO KUDANGANYA WATU


Amini usiamini hapa kenya Makanisa yamegeuka kuwa biashara kubwa sana matapeli wanaojiita Wachungaji wamekua wakidanganya watu kwa kivuli cha makanisa. Video hizi ni habari iliyotolea wiki iliyopita na kituo cha television cha NTV. Wachungaji wamekua wakitumia makahaba kufanya nao ngono kisha kuwalipa pesa waje makanisani mwao waigize kwamba niwagonjwa kisha wanawaombea wanapona. Hasira ya Mungu ikojuu ya wachungaji hawa.

Saturday, July 21, 2012

MAMBO YALIVYOKUA KATIKA KANISA LA ZIMMER MAN WIKI HII

Mzee wa kanisa akitangaza jambo

Mwalimu wa kwaya


Kwaya ya kanisa wakimsifu Mungu

Walopata digirii ya masomo ya ugunduzi wakisalimiana na Mchungaji

Picha kwanjia ya Simu

Tuesday, July 17, 2012

Unabii Uliotimia

http://ts4.mm.bing.net/images/thumbnail.aspx?q=4576975500936607&id=20cdf601d9af040c14311bc5cfe2e24a
Wakati walipomngojea Bwana
katika mwaka 1844,
na Bwana hakuja wale
waliomtazamia walikuwa katika
wasiwasi na mashaka sana. Wengi
waliendelea kuchunguza Maandiko,
ili kuhakikisha msimamo wa
imani yao. Unabii ulikuwa wazi
ukionyesha kuwa kurudi kwake
Bwana ku karibu. Mibaraka watu
waliyopokea na uongofu wao vilionyesha
kuwa ujumbe ulikuwa
wa mbingu. Utatanisho wa unabii
ambao walidhani kuwa unawaonyesha
kurudi kwa Kristo katika
mwaka 1844, lilikuwa fundisho
la kuwafunza kuwa wavumilivu
ili kungojea ufunuo zaidi katika
mambo ambayo hawayajui.
Kati ya unabii huu uko wa Habakuki
2:1-4. Hakuna hata mtu
aliyeona kuwa kule kukawia kumo
katika unabii. Baada ya uchungu
wao na kukata tamaa kwao
fungu hili la Habakuki lilikuwa la
muhimu. “Maana njozi hii bado ni
kwa wakati ulioamuriwa. Inafanya
haraka kufi kilia mwisho wake,
wala haitasema uongo ijapokawia
ingojee, kwa kuwa haina budi kuja
haitakawia. Mwenye haki ataishi
kwa imani”.
Unabii wa Ezekiel pia uliwafariji
waumini. “Bwana Mungu asema
hivi… Siku hizo ni karibu, na
utimizo wa maono yote… Mimi nitanena
na neno lile nitakalolinena
litatimizwa wala halitakawilishwa
tena… nitanena neno hilo na kulitimiza,
asema Bwana Mungu”.
Ezekiel 12:23-25, 28.
Wenye kungojea walifurahi.
Mungu ajuaye tangu mwanzo
mpaka mwisho ameatumainisha.
Kama mafungu ya sehemu kama
hizo yasingelikuwako, imani yao
ingetoweka kabisa.
Mfano wa wanawali kumi uliomo
katika Mathayo 25 unatoa kielelezo
cha watu wa marejeo pia.
Hapa kanisa la mwisho linaelekezwa
jinsi mambo yalivyo. Hali yake
inafananishwa na arusi za huko
mashariki.
“Ndipo ufalme wa mbinguni unafanana
na wanawali kumi, waliotwaa
taa zao, wakatoka kwenda
kumlaki Bwana arusi. Watano
wao walikuwa wapumbavu, na
watano wenye busara. Wale walikuwa
wapumbavu walizitwaa taa
zao, wasitwae na mafuta pamoja
nao; bali wale wenye busara walitwaa
mafuta katika vyombo vyao
pamoja na taa zao. Hata bwana
arusi alipokawia, wote wakasinzia
 wakalala usingizi. Lakini usiku
wa manane pakawa na kelele,
haya, Bwana arusi, tokeni mwende
kumlaki” Mathayo 25:1-6. Wote
walichukua taa zao ambazo ni
mfano wa Biblia. Basi wakatoka
kwenda kumlaki bwana arusi. Lakini
wakati wale wapumbavu hawakuchukua
mafuta, wenye busara
walichukua mafuta pamoja
na taa zao. Wenye busara hawa
walijifunza Maandiko Matakatifu
ili kujua ukweli ulivyo, kwa hiyo
wakawa na imani ambayo haikuweza
kuyumbishwa na hali yo yote.
Wengine walikuwa wakichangamka
tu kwa ajili ya ujumbe bila
kuwa na imani ya kweli, ila msisimko
tu, wanapokutana na wengine
katika mikutano. Hawa walikuwa
wakikutazamia kuja kwa
bwana arusi ili wapokee zawadi.
Hawakuwa na imani ambayo inasimama
imara katika matatizo na
kukawia kwa wakati. Walimtazamia
Bwana aje mara moja. Imani
yao haikufaulu.
Kuja kwa Kristo kama kulivyotangazwa
na ujumbe wa malaika
wa kwanza, kulifananishwa na
kuja kwa bwana arusi. Tangazo la
kuja kwake lilienea pote lilijibika
kwa mfano wa wanawali kumi. Katika
mfano huu “wote walichukua
taa zao, ambazo ni mfano wa Biblia.
Basi wakatoka kwenda kumlaki
bwana arusi. Lakini wakati
wale wapumbavu hawakuchukua
mafuta, wenye busara walichukua
mafuta pamoja na taa zao. Wenye
busara hawa walijifunza maandiko
matakatifu ili kujua ukweli
ulivyo, kwa hiyo wakawa na imani
ambavyo haikuweza kuyumbishwa
na hali yoyote, Wengine walikuwa
wakichangamka tu kwa ajili
ya ujumbe bila kuwa na imani ya
kweli, ila msisimko tu, wanapokutana
na wengine katika mikutano.
Hawa walikuwa wakikutazamia
kuja kwa bwana arusi ili wapokee
zawadi. Hawakuwa na imani
ambayo inasimama imara katika
matatizo na kukawia kwa wakati.
Walimtazamia Bwana aje mara
moja. Imani yao haikufaulu.
“Hata bwana arusi alipokawia,
wote walisinzia na kulala usingizi.
“Kule kukawia kwa bwana arusi
kunafananishwa na kukawia kwa
wakati, uchungu wa kutojua, yaani
kukawia. Wale waliokuwa na
imani ya kweli walikuwa wamesimamishwa
mwambani, ambako
hakuna kung’olewa na fujo yoyote.
“Wote walisinzia na kulala” Kundi
moja lenye kuacha imani yao, kundi
jingine lenye kungoja kwa uvumIl
 milivu nuru ilipowamulikia wazi.
Imani ya juu juu haiwezi kufaidia
lolote, wala kutegemea msaada wa
ndugu. Kila mtu hana budi kusimama
mwenyewe binafsi.
Ukakamavu Kidini Waonekana
Wakati ule ushupavu kidini
ulionekana. Baadhi yao walionekana
kuwa na msimamo mwingine
mwingine. Mawazo yao ya aina
nyingine ya kishupavu hayakukubaliwa
na wengine wa imani ya
marejeo. Mambo yao yalileta shutuma
kwa ukweli wa marejeo.
Shetani alikuwa akipoteza raia
zake walioongolewa katika imani ya
marejeo, kwa hiyo alileta machafuko
katika waumini, kiasi kwamba
wengine walipita kiasi. Alikuwa
tayari kutafuta vikasoro vyo vyote
na kuvifanya viwe ndiyo sababu
ya kulaumu msimamo wa watu wa
marejeo. Kadiri alivyowashawishi
watu wengi waonekane kana
kwamba wameongoka na kujiunga
na ujumbe wa marejeo ndivyo
walivyofanikiwa.
Shetani ni “mshitaki wa ndugu”.
Ufunuo 12:10. Malaika zake wako
tayari kuona kasoro za watu wa
Mungu ili kuzishika na kutoa lawama
kubwa. Wakati huo wema
wote wa uteule wa watu wa Mungu
hausemwi.
Katika historia yote ya kanisa
hakuna matengenezo yo yote yaliyofanywa
bila kuingizwa ili kuvuruga.
Pale Paulo alipoanzisha
kanisa, baadhi ya wale waliojidai
kuwa waumini walionekana kuingiza
maneno ya uzushi. Luther
pia alisumbuliwa na watu wa jinsi
hiyo, ambao walikuwa wakijidai
kuwa Mungu amewaagiza kufanya
vile na vile, watu ambao walitegemea
maoni yao badala ya maandiko
matakatifu. Wengi walidanganywa
na waalimu wa namna hii
na kujiunga na Shetani kuharibu
kazi ya Luther aliyoambiwa na
Mungu. Wesley alipambana na
hila za Shetani kwa kuwasukuma
watu ambao hawakuwa na utaratibu,
wala si waongofu ila walikuwa
washupavu tu wakitaka mawazo
yao yafuatwe na kila mtu.
William Miller hakuwahurumia
watu wa aina hiyo ya ushupavu
katika dini. Alisema, “Mwovu
anao uwezo mkuu juu ya baadhi
ya watu wa siku hizi”. Mara nyingi
nimeshuhudia ukristo wa mtu
wa kweli, rohoni mwake, na usemi
wake kuliko kelele zote zinazopigwa
na wakristo.
Wakati wa Matengenezo, maadui
walitupa lawama juu ya watu
waliokuwa na juhudi mno kuyapinga
kwamba ni washupavu. Hali
ile ile ilionekana katika kuwapinga
watu wa marejeo. Wala hawakuridhika
na kuyasema makosa yao
tu, lakini walieneza uvumi ambao
 sio kweli. Walichafuliwa na kule
kumtangaza Kristo kuwa yu karibu.
Waliogopa, isije ikawa ni kweli,
lakini alitumaini kuwa si kweli.
Hii ndiyo iliyokuwa siri ya vita yao
na watu wa marejeo.
Kuhubiriwa kwa ujumbe wa malaika
wa kwanza kulielekea kukomesha
ushupavu. Wale waliokubaliana
na kundi hili walipatana,
wala haikuweko tofauti yoyote.
Walipendana, na walimpenda
Yesu, ambaye walitazamia kumwona
karibuni. Imani yao moja ya
tumaini moja viliyakinga mashambulio
ya Shetani.
Makosa Yalisahihishwa
“Na Bwana arusi alipokawia wote
walisinzia, wakalala”. Lakini usiku
wa manane palikuwa na kelele,
“Haya bwana arusi anakuja,
ondokeni kwenda kumlaki” katika
mwaka wa 1844 ujumbe ulitangazwa
kwa maneno yale yale ya
Biblia.
Kilichoonyesha kuwa huu ndio
wakati wa tangazo hilo kutolewa
na kundi hilo kuunganika pamoja
na kule kugunduliwa kwa amri ya
Artashasta ya kuujenga na kuurudisha
mji wa Yerusalemu, ambayo
ndiyo mwanzo wa muda wa miaka
2300 ya unabii, iliyotukia katika
B.C 457. Haikutokea mwanzo wa
mwaka kama ilivyoaminiwa, bali ni
katika miezi ya Septemba, Oktoba
na Novemba, yaani robo ya tatu ya
mwaka. Kwa hiyo kuhesabu kutoka
457 B.C miaka 2300 itamalizika
mwaka 1844 robo ya tatu ya
mwaka. Anguko la Kale pia hutaja
robo ya tatu ya mwaka kama ndiyo
siku ya upatanisho katika habari
za ukuhani, na siku ya kutakasa
patakatifu.
Kule kuchinja kondoo wa pasaka
kulikuwa kivuli cha kifo cha
Kristo, kitakachotimia kwa wakati
wake, katika tarehe ya kumi na
nne ya mwezi wa kwanza wa Kiyahudi,
ambayo kwa karne nyingi
palikuwa pakichinjwa kondoo wa
pasaka, Kristo aliianzisha siku
kuu ya kukumbuka kifo chake,
kama “mwanakondoo wa Mungu”
Usiku ule ule alikamatwa ili akasulubiwe
na kuchinjwa.
Hali kadhalika kivuli cha kuhusika
na kurudi kwa Kristo budi kitimilike.
Kwa wakati ulioamriwa
kwa njia ya mfano. Kutakaswa
kwa patakatifu, au siku kuu ya
upatanisho iliyokuwa ikitokea katika
siku ya kumi ya kila mwezi wa
saba ya Kiyahudi, ambayo Kuhani
mkuu alifanya upatanisho kwa
Waisraeli wote, na kuondoa dhambi
zao zote kutoka mahali patakatifu,
watu walitakasika. Ndivyo hivyo
ilivyoaminiwa kuwa Kristo pia atatokea
ili kuitakasa dunia kwa njia
ya kuiangamiza dhambi pamoja
na wenye dhambi, na kuwachukua
watu wake. Siku ya kumi ya
mwezi wa saba, ambayo ni siku ya
upatanisho, wakati wa utakaso wa
patakatifu, ambapo katika mwaka
1844 ilikuwa Oktoba 22, ilihesabiwa
kuwa ndiyo siku ya kurudi
kwake Kristo, miaka 2300 ingemalizika
mwaka 1844. Kwa hiyo
ikakubaliwa kuwa wakati huo ndio
wa kurudi kwa Kristo.
 Kilio Cha Usiku Wa Manane
Hoja hizo zilikuwa kubwa kiasi
cha kuwasadikisha watu, na mahubiri
yakatolewa, yale yajulikanayo
kuwa ni “kilio cha usiku
wa manane” Watu maelfu wakajiunga
kuyatoa, hali ya ushupavu
wa dini iliendelea kutoweka sawa
na ukungu wakati wa mapambazuko.
Mambo yakaenea kwa upesi,
sawasawa na mawimbi, toka
mji hata mji, na toka kijiji hata kijiji.
Kazi ikafanana na ile ya wakati
wa uamsho katika Israeli, baada
ya kudidimia dhambini. Kulikuwa
na mwamko mkubwa sana, maungamo
ya dhambi na kujichunguza
mioyo. Waliachilia mbali anasa za
dunia wakaambatana na uongofu
wa kweli.
Katika madhehebu yote tokea
siku za mitume hakuna dhehebu
lililokuwa huru kutoka katika
dhambi na katika mwaka 1844.
Kama vile katika mwito “Bwana
arusi anakuja, walingojea, waliamka
wakaanza kuzitengeneza taa
zao. Ndivyo watu walivyoamka
kuchunguza maandiko kwa bidii
sana. Watu wa kawaida tu ndio
walioitikia mwito mara ya kwanza,
wala sio watu wataalamu. Wakulima
waliacha mavuno yao mashambani,
mafundi wakaacha vyombo
vyao, wote wakaondoka kwenda
kulitangaza neno la Mungu. Kwa
kawaida makanisa hayakujali
ujumbe huu, na wale walioupokea
walifutwa katika makanisa hayo.
Wale wasioamini walikuja kujiunga
na watu wa marejeo waliona kuwa
kuna uwezo mkuu katika ujumbe
huu. “Haya! Bwana arusi yuaja”
Imani ilileta jawabu kwa maombi.
Kama manyunyu ya mvua yanavyokuwa
chini, hali kadhalika na
neema ya Mungu ilivyokuwa kwa
wale waliokuwa wakiutafuta ukweli.
Wale waliotumaini kusimama
mbele ya Mwokozi karibuni alikuwa
na furaha isiyo kifani. Roho
Mtakatifu aliyeyusha mioyo yao.
Wale walioupokea ujumbe walitazamia
wakati wa kukutana na
Bwana wao. Waliombeana sana.
Kila mara walikutana faraghani
kuzungumza na Bwana, na sauti
za waombaji hawa zilipaa juu kutoka
kila mahali. Walihitaji Mwokozi
zaidi ya chakula chao. Wakati
wo wote walipokuwa na shaka
lolote, hawakutulia mpaka waone
uthibitisho juu ya jambo hili, hasa
msamaha wa dhambi zao.
Uchungu Tena
Lakini tena wakati waliomtazamia
Mwokozi ulipita, na Mwokozi
hakutokea. Sasa wakawa kama
 Mariamu alivyokuwa alipokwenda
kaburini walikomzika Yesu.
Alipofi ka huko asiuone mwili wa
Yesu, alianza kulia huku akisema,
“Wamemwondoa Bwana wangu,
wala mimi sijui walikomweka”
Yohana 20:13.
Waliogopa kwamba wasioamini
watazidi kuhakikisha kuwa
ujumbe wao sio wa kweli. Lakini
hakuna dalili kuwa ujumbe
wao sio wa kweli. Lakini hakuna
dalili ya ghadhabu ya Mungu
iliyotokea, basi waliendela tu kuvumilia
mizaha na mashutumu.
Watu wengi walioamini walitupilia
mbali imani yao, na kurudi
nyuma. Wenye mizaha walifaulu
kuvuta wenye mashaka na waoga
kuacha msimamo waliokuwa nao.
Wote hawa walijiunga na kusema
kuwa ulimwengu utaendelea kuwa
kama ulivyo kwa miaka maelfu.
Waumini wa kweli walikuwa
wametoa mali zao zote kwa ajili
ya Kristo, na kama walivyoamini,
walikuwa wametoa maonyo ya
mwisho kwa walimwengu huku
wakiomba na kutumaini kurudi
kwa Bwana, wakisema, “Naam, na
uje Bwana”, na sasa Bwana hakuja.
Basi kuanza maisha upya, na
kukabili mizaha ya walimwengu
juu yao, lilikuwa jaribu lisilowezekana
kuchukulika.
Wakati Yesu alipoingia Yerusalemu
kwa shangwe, wafuasi wake
waliamini kuwa alikuwa tayari
kukikalia kiti cha enzi cha Daudi,
na kuwaokoa watu wake mikononi
mwa watesi wao. Kwa matumaini
na shangwe kuu, wengi walitandika
nguo zao njiani ili apite na
kukanyaga juu yake, na wengi walibeba
matawi ya mitende kufurahia
tukio hilo. Wanafunzi walikuwa
wakilitimiza shauri la Mungu,
lakini walishangazwa na kuingia
uchungu kwa yaliyotokea. Walakini
baada ya muda mfupi waliyashuhudia
mateso ya Kristo na
kifo chake, wakamzika kaburini.
Matumaini yao yalikufa pamoja na
Yesu. Hawakuelewa mpaka Bwana
alipofufuka ndipo wakafahamu
kuwa yote yalitabiriwa na manabii.
Ujumbe Ulitolewa Kwa Wakati
Hasa.
Hali kadhalika Miller na wenzake
walitimiza unabii, wakatoa ujumbe
ambao ulitabiriwa kuwa utatolewa
ulimwenguni. Kama wangalitambua
kuwa wakiutoa utawaletea
uchungu wasingeutoa. Ujumbe
wa malaika wa kwanza na wa pili
ulitolewa kwa wakati wake hasa,
na ukatimiza kusudi la Mungu.
Ulimwengu ulikuwa ukitazamia
kuwa kama Kristo hataonekana,
hali ya marejeo ingeachwa, yaani
 kanisa la marejeo lingetupwa. Lakini
kwa kuwa wengi walitupa
imani yao kulikuwako na wengine
waliosimama imara. Matunda ya
marejeo, roho ya kujichunguza, na
kuukana ulimwenguni, huthibitisha
kuwa ilikuwa kazi ya Mungu.
Hawakuthubutu kukana kuwa
Roho Mtakatifu hakuwaongoza
waliohubiri ujumbe wa malaika
wa pili. Wala hawakupata kasoro
yo yote kama unabii na nyakati
zilizosemwa. Wapinzani wao hawakuweza
kukanusa tafsiri ya unabii,
jinsi walivyoueleza. Hawakuweza
kukanusha hali ya kiroho
iliyokuwako kwa maombi ya bidii
na kuchunguza Maandiko kwa
bidii ili kuweza kuwapinga wapinzani
wote walio hodari.
Watu wa marejeo, yaani Waadventista
waliamini kuwa Mungu
alikuwa amewaongoza ili kutoa
maonyo ulimwenguni, kuhusu saa
ya hukumu. Wasema, “Ujumbe
huu umewajaribu wote waliousikia
kwamba wale wote watakaojichunguza
mioyo yao watafahamu
upande wanaosimama ….. watakapokuwa
wamekutwa, kama Bwana
angekuja …. Sijui kama wangeweza
kusimama na kusema, “Huyu
ndiye Bwana wetu, tumemngojea,
atuokoe au wangelikimbia uso
 wake wakiita miamba iwaangukie
ili kuwafunika wasiouone uso wake
aketiye juu ya kiti cha enzi”.
Hali ya watu ambao bado wanaamini
kuwa Mungu bado anaongoza
wanaelezwa kwa usemi wa
Miller: Tumaini langu la kurudi
kwake Bwana linasimama imara
kama hapo mwanzo. Nimetenda
yote kama nilivyoona kuwa ni wajibu
kutenda, baada ya miaka ya
kutafakari” “Maelfu mengi ya watu
wamejifunza na kuhubiri kuhusu
wakati, na kwa damu ya Yesu
wamepatanishwa na Mungu”.
Imani Ilidumishwa
Roho wa Mungu bado anakaa
kwa watu ambao hawakuharakisha
kuikanusha nuru waliyopokea,
na kukanusha watu wa marejeo.
“Basi msiutupe ujasiri wenu, kwa
maana una thawabu kuu, Maana
mnahitaji saburi, ili kwamba mkiisha
kuyafanya mapenzi ya Mungu
mpate ile ahadi”.
Bado kitambo kidogo sana, yeye
ajaye atakuja wala hatakawia. Lakini
mwenye haki wangu ataishi
kwa imani. Naye akisitasita, roho
yangu haina furaha naye. Lakini
sisi hatumo miongoni mwao wasitao
na kupotea, bali tumo miongoni
mwa walio na imani ya kutuokoa
roho zetu” Ebr. 10:35-39.
Onyo hili linatolewa kwa kanisa
la siku za mwisho. Linaeleza kuwa
Bwana ataonekana kana kwamba
anakawia. Watu wanaoonywa
hapa ni wale waliofanya mapenzi
ya Mungu, wakitafuta maongozi
ya Roho wake na Neno lake hata
hivyo huwa hawaelewi makusudi
ya Mungu katika maisha yao.
Walijaribiwa kuwa na mashaka
na kufi kiri kuwa, “Kweli Mungu
yu pamoja nao” Wakati kama
huo maneno yalikuwa dhahiri,
“Mwenye haki wangu ataishi kwa
imani”. Watu hao wangeweza kusimama
tu kwa imani juu ya Mungu,
baada ya kukandamizwa na uzito
wa mambo yaliyowakabili. Kukana
imani na kukanusa uongozi wa
Roho Mtakatifu aliyeongoza kazi
hiyo mpaka kufi kia hatua hiyo,
ingekuwa kurudi na kuangukia
mbali usalama wao ungekuwa kufuatia
nuru hiyo waliyopokea, na
kudumu kuchunguza Maandiko
zaidi na zaidi, na kwa uvumilivu
kungojea maongozi zaidi toka kwa
Mungu.

Saturday, July 14, 2012

KATIKA PITIA PITIA KWANGU BLOGS NIMEKUTANA NA HABARI YA KUSHTUSHA INAYOSEMA KWAMBA KANUMBA ALIKUA FREEMASON . NIMEKUSANYA POSTS ZOTE KUTOKA BLOG HII http://jaizmelaleo.blogspot.com

KANUMBA NA FREEMASONRY: KANUMBA SIO WA KWANZA, WAPO WENGI

HAPA NATAKA NIKUKUMBUSHE KUWA MAKALA ZIJAZO TWENDE TARATIBU TU UTAELEWA KWA UNDANI KWA KILA KINACHOTOKEA ULIMWENGUNI, HATA JAY Z ALIKUWA AKIGOMA KUSEMA UKWELI KUHUSU UHUSIANO WAKE NA FREEMASONS LAKINI SIKU MOJA ALIKUJA KUKAMATWA .
JAY Z (mstari wa pili kutoka kulia wa 4)ALIKUTWA KATIKA KIKAO HIKI CHA FREEMASON, NA UKIANGALIA KWA MAKINI UTAGUNDUA HATA MAZISHI YA KANUMBA HAYAKUWA TOFAUTI NITAENDELA KUKULETEA MAMBO ZAIDI KUHUSU HAWA JAMAA.

MAISHA YA KANUMBA NA FREEMASONS
 PENTAGRAM YA FREEMASON MWENZAKE MICHAEL JACKSON

 UNALIONA CHATA HILO KWENYE NGUO
 MSALABA ALIOVAA
 STAILI YA TAI
 ALAMA ZA VIDOLE AVYOWEKA
 UNALIONA JICHO HILO LA FOFA

SIO BURE FREEMASONS HAWAFANYI MAMBO KWA KUBAHATISHA KAMA UNAVYOFIKIRI

PART II
KUHUSU KANUMBA KUNA MENGI YAMEZUKA KUWA ALIKUWA FREEMASON AU LA?
Mambo yafuatayo yanaweza kutusaidia kuamua bila maswali yoyote kuwa Steven Kanumba alikuwa Freemason ama la?

 1. Alama za Freemasons- Hapa ndio panaweza kutupa jibu kuwa Steven Kanumba au alikuwa kipenda kujiita Kanumba “THE GREAT”, alikuwa wa kipnda hicho ama la! 
 2. Mazishi ya wanachama wa Kundi la Freemasons huwa yanakuwaje?- pia hapa panweza kutufumbua macho kujua uhalisia wa Kanumba na Freemasons kwa kuyachunguza mazishi yake yalivyokwenda.
 3. Sanduku/Jeneza lililioubeba mwili wa Mwigizaji nguli wa Tanzania katika Bongo Movies Steven Kanumba- linaweza kutupa ushahidi wa kutosha bila chenga.
 4.  

  KANUMBA NA FREEMASONRY: ZIFF AWARD NA UHUSIANO WAO NA FREEMASONS

  NAFIKI CHETI HIKI NI UTHIBITISHO TOSHA KUWA NAO WAO KATIKA KUNDI HILI LA FREEMASON ALAMA YA PENTAGRAM INAONEKANA KWENYE CHETI.
  PART IV
  Nikupitishe kidogo katika picha za Kanumba the Great, ili kuoanisha matukio hayo na alama mbalimbali za Freemasons ambazoebofya katika linki nilikuelekeza hapo juu.
   Issa Musa(Cloud)akichukua tuzo ya BEST DIRECTOR,


   HAPO AWALI NILIKUJUZA KUHUSU SUALA LA RANGI KAMA AMBAVYO ALBERT PIKE ALIJARIBU KUWAFUNDISHA WAHITIMU WA MAFUNZO YA DIGRII YA 19 IITWAYO " GRAND PONTIFF" KUWA NJANO, NYEKUNDU NA KADAHALIKA.

  PIA ILE MEDALI INA ALAMA YA PENTEGRAM AMBAYO TUMEIZUNGUMZA SANA KATIKA KIPENGELE KILICHOPITA  SASA ZIFF AWARDS WANAITUMIA KWA MAANA WAZI KUWA WAO WAPO KWENYE KUNDI HILO LA FREEMASONS.

  KUPITIA ZIFF AWARD UTAGUNGUA KUWA HATA KINA JB WAPO PIA KATIKA MASUALA YA FREEMASONS HASA UKIZINGATIA KUWA WATU WA KARIBU (WAIGIZAJI WENZAKE ) NA KANUMBA KATIKA MSIBA WAMEPEWA JUKUMU LA KUSHIKILIA MALI NA KAZI ZOTE ZA KANUMB, HAPA KUNA UHUSIANO WA  KARIBU SANA KWANI FREEMASONS WANA TABIA YA KURITHISHANA WAO KWA WAO. 

  MWANGALIE KANUMBA KATIKA POZI MBALIMBALI NA MAVAZI YAKE YA KI-FREEMASON PART V

  KANUMBA NA FREEMASONRY: ALAMA ZA FREEMASONS  PART III
  ALAMA ZA FREEMASONS

  ”Everything is easier than you think , and at the same time more complicated than you can imagine. Since the late 18th century, have been described hundreds of conspiracy theories....”

  ZIPO NYINGI KWELI KWELIKWANI HATA MAKAMPUNI MENGINE MENGI YA BIASHARA HAPA ULIMWENGUNI YANATUMIA NA SISI WOTE NI WATUMIAJI BOFYA LINKI HII UTAONA HAYO NINAYOKUWAMBIA http://www.youtube.com/watch?v=YLH-aB6Ebm0&feature=related
  MAZISHI YA KANUMBA NA ALAMA ZA FREEMASONS
   MEDALI YENYE UTEPE WA NJANO
  Ile Medali aliyozikwa nayo Mcheza Filamu Maarufu yenye Mkanda wa Njano ni ya ZIFF waliyopewa katika mashindano mwanzoni mwa Januari 2012...
  The five-pointed star, known as the pentagram, is probably the most blatant occult symbol in use today. Witches Janet and Stewart Farrar explain that the five-pointed star is "one of the main symbols of witchcraft and occultism in general" ('Hidden Secrets of the Eastern Star' p. 82). The star itself is known by different names throughout the occult world, such as a witch's foot, a goblin's cross, a wizard's star and the dog star. Wiccan witches use its five points to mystically represent the elements of nature, earth, fire, water, air and spirit.

  This symbol is one of the most prominent emblems within Freemasonry, though its significance, like every symbol inherited from the occult, is concealed behind a smokescreen of secret society ambiguity
  .”
  Symbolic meaning of the pentagram
   The Pentagram is a symbol of a star encased in a circle. Always with 5 points (one pointing upward), each has its own meaning. The upward point of the star is representative of the spirit. The other four points all represent an element; earth, air, fire, and water. All these things contibutite to life and are a part of each of us.

  To wear a pentagram necklace or other form of jewelry, is to say you feel the connection with the elements and respect the earth.
  Hii ni Medali ya ZIFF aliyopewa na Amezikwa nayo tazama kule mbele kuna nini?  
  Hapa sasa unaweza kupata majibu kumbe wako wengi ndugu msomaji na mfuatiliaji wa masuala haya ya FREEMASONS katika Blogu hii. 
  Nikupitishe kidogo katika picha za Kanumba the Great, ili kuoanisha matukio hayo na alama mbalimbali za Freemasons ambazoebofya katika linki nilikuelekeza hapo juu.
   

  KANUMBA AND FREEMASONRY: ULINGANO KATI YA KANUMBA NA WANJIRU  Kuna wengi ambao wameniandikia ujumbe mfupi wa maandishi katika simu pia katika facebook na wakikomenti kuhusu na uhalisia  wa Kanumba kuwa kipande cha Fraternal Organizational hapa ulimwenguni(Freemasons) huku wakipinga uwepo wake huko.

  Ninachoweza kusema kwa sasa hebu twende taratibu utaelewa tu kwani sasa naomba nifungue Turbo zote kuhusu Freemasonry.
   ULINGANO KATI YA KANUMBA NA WANJIRU
  Leo nataka nizungumzie  ulingano wa Steven Kanumba na Wanjiru
  Wengi watakuwa wamesahau Wanjiru yule mwanariadha nguli wa Kenya ambaye alifariki Mei mwaka 2011.

  MFANANISHO.
  1.       Wote walikuwa ni vijana wa Ukanda wa Afrika Mashariki
  2.      Wote walikuwa vijana waliofariki chini ya umri wa miaka 30; Wanjiru (24), Kanumba ( 28).
  3.      Wote wamefariki kutokana na ugomvi wa kimapenzi. Kwani Wanjiru aligombana na mkewe wa ndoa Triza Njeri, Kanumba na mpenzi wake Elizabeth Michael(Lulu).
  4.      Wote wamefia nyumbani kwa kudondoka. Wanjiru alidondoka kutoka balcony ya nyumbani kwake iliyopo Nyahururu kule Nakuru; Kanumba alidondoka nyumbani kwake Sinza Vatican Jijini Dar es Salaam.
  5.      Wote katika vifo vyao KILEO kimetajwa.
  6.      Wote kupitia vipaji vyao walijitahidi kujikwamua.

  Sasa kwa leo nianze kwa salamu hizo kukuletea vitu vya kipekee kuhusu FREEMASONRY.

  Kidogo kuhusu Samuel Kamau Wanjiru
  Samuel Kamau Wanjiru (alizaliwa mnamo 10 Novemba, 1986 katika sehemu ya Nyahururu - 15 Mei, 2011) ni mwanariadha wa Kenya ambaye mbio zake maalum ni mbio za masafa marefu. Akawa mtaalamu katika umri mdogo na kuvunja rekodi ya dunia ya nusu marathon alipokuwa na umri wa miaka 18. Mwaka 2007, alivunja rekodi ya kukimbia ya barabara ya kilomita 20 na kuboresha rekodi ya nusu marathon kwa zaidi ya sekunde ishirini.

  Alihamia hadi marathon kamili na alishinda katika Michezo ya Olimpiki ya Beijing ya mwaka wa 2008 kwa muda ambao ulikuwa rekodi ya Olimpiki wa masaa 2:06:32 na kuwa Mkenya wa kwanza kushinda medali ya dhahabu ya Olimpiki katika marathon. Mwaka uliofuata, alishinda marathon zote mbili za London Marathon na Chicago Marathon, kwa kukimbia marathon ya kasi zaidi milele kurekodiwa katika nchi za Uingereza na Marekani, mtawalia.


  KWA MIEZI MITATU NITAKULETEA KILA SIKU KUHUSU FREEMASONRY.

Cosmic Conflict - The Origin of Evil (AmazingFacts ©)Nini chimbuko la Ibada ya Kiislam ya ljumaa!

PASTOR DOMINIC MAPIMA


Ulimwengu wa Imani ya Kiislam Duniani, unaadhimisha Ibada za
mikutano mikuu katika siku ya ljumaa, ljumaa katika Uislam ndiyo siku
inayodhaniwa haswa kuwa ni kivuli cha mahala pa Sabato (Jumamosi).

Pamoja na hayo ummah wa Kiislam kama isemavyo Qur-an, unatambua
kuwepo kwa siku halisi ya ibada iitwayo Sabato (Jumamosi) isipokuwa,
mafundisho ya viongozi wa Kiislam ndiyo huhafifisha nuru hii ya ukweli
hasa ya siku ya Ibada (Jumamosi) na kukuza wazo hilo jipya la ibada ya
siku ya ljumaa.

Viongozi na Maulamaa katika imani ya Kiislam, wamedai kuwa amri hii
ya kiibada ihusuyo utunzaji wa Sabato halisi ya siku ya saba (Jumamosi), ilihusika haswa na kizazi cha Ban-israeli na yakuwa Mwenyezi Mungu alifanya mabadiliko mbele kwa kuwapa siku nyingine Ummah wa Mtume Muhammad.

Pamoja na maelezo hayo ya wanazuoni hao wa Kiislam, bado Qur-an
inaonekana kuwa na msimamo wake endelevu juu ya wazo la taratibu ya
amri za Mungu katika maagizo yake kwa wafata Dini. Hebu tuone nukuu
ya aya hiyo:-

Qur-an 42:13 Amekupeni sheria ya Dini ile ile aliyomuhusia Nuhu
             na tuliyo kufunulia wewe na tuliyo wahusia Ibrahimu na
             Musa na Isa, kwamba simamisheni dini wala msifarikiane kwa
             hayo......................................................

Aya hiyo ya Qur-an inaweka wazi kuwa Mungu kamwe hawezi kubadili
taratibu zake kwa sababu ya mabadiliko ya watu (Ummah).

- 17-
Hivyo hata Muhammad alihusiwa juu ya sheria ya dini (njia) ile ile kama alivyo husiwa Ibrahim Musa na Isa, hivyo kamwe hapana kigezo chochote cha kimsingi kiletacho sababu ya mabadiliko katika mfumo wa Ibada kinachotokana na idhini ya Mungu mwenyewe.

Nini chimbuko la ibada ya siku ya ljumaa?

-     Ibada ya siku ya ljumaa huelezwa mwanzo wake katika kitabu kilicho andikwa na jumuiya ya vijana wa Ki Ansaar.

HISTORlA YA MTUME MUHAMMAD (S.A.W) NA:- MUHAMMAD
ABDALLA RIDAY ANSAAR MUSLIM YOUTH ORGANISATION
UK. No. 47.

Hebu tuone maelezo mafupi katika ukurasa huo wa kitabu, katika kichwa
Kisemacho.

IJUMAA YA KWANZA ALIYOSWALI MTUME.

Mtume aliondoka Qubaa kwenda Yathriba ilikuwa ni ljumaa, na jua lilipo
chomoza alifika katika maskani ya Bani Salim bin Awf; katika Wangwa
wa Ronunaa, hapo ndipo Muhammad aliposwali swala ya ljumaa kwa
mara ya kwanza katika Uislam Na huo ni mwaka 622 uitwao mwaka wa
Hijra kwa Waislam (mwanzo wa kalenda ya Kiislam).

Nini sababu ya Muhammad kusali siku hii na kuanzisha siku hii katika ummah wa kiislam?.

-     Mkazo mkubwa wa Ummah wa Kiislam juu ya siku ya ljumaa, unaanzia
katika tukio hilo tu, maandiko ya Qur-an yanaonyesha wazi kuwa kabla ya hapo hata Muhammad mwenyewe alikuwa akifuata kawaida za ibada alizofundishwa na Wayahudi.

-     Wayahudi walikuwa na desturi ya kusali kwa kuangalia Yerusalemu,
kawaida hii ndiyo iliyotawala maisha ya Muhammad kwa takriban zaidi ya mwaka mmoja na nusu naye alikuwa akiabudu kwa kuangalia Yerusalemu. (Qur-an 2:144 fafanuzi uk 34)

-18-


Tukio la mwaka 610 BK ndilo lililoleta mabadiliko makubwa kwa
Muhammad, mwaka huo ndio ambao Muhammad alipokea mafunuo yake
mapya katika mapango ya Jabal hilaa tofauti za kimafundisho, mwenendo,
n.k zilianza kuonekana katika maisha ya Muhammad mara tu baada ya
kuanza kupokea mafunuo hayo. (maisha ya Muhamadi uk 16 shekhe
Farsy).

-     Hilo lilimfanya Muhammad kuanza kupingwa na wayahudi hao,
Haswa sababu kuu ni pale Muhammad alipoanza kupinga mafundisho
waliyompa kama vile.

o     Kutia mkazo wa Kiibada katika jengo lenye asili ya upagani
 Al-Kaaba. Qur-an 22:29 [27:9] Qj

o     Kuanza kutangaza imani mpya ya uislam na kuwa na mafundisho
      yaliyo onekana kutofautiana na yake ya kibiblia.

-     Kutokana na mafunuo hayo mapya hoja kuu ya Wayahudi ilikuwa ni
juu ya mashaka waliyonayo, kuwa mafunuo haya ya Muhammadi
hayakuwa ya kweli, Aya ifuatayo ya Qur-an maonyesha hilo.

Qur-an Al-Baarah 2:97 Ufafanuzi uk 24 aya 97 hapa wayahudi
                      wanampinga Malaika Jibril amhaye ndiye aliyeleta
                      mafunuo hayo kwa Muhammad.

Ibada va liumaa inatokana na ugomvi wa Wayahudi na Muhammad.

-     Kutokana na hali hiyo mahusiano baina ya Muhammad na Wayahudi
yaliharibika,

Fuatilia katika aya zifuatazo:-

Qur-an 5_:82 Maadui wa Uislam ni Wayahudi
Qur-an 2:I04 [Ufafanuzi] Wayuhudi walihitirafiana na Muhammad na kurushiana maneno.

Tangu hapo Muhammad hakupenda kamwe kuwiana na kile
wanachofanya wayahudi katika mifumo ya kidini, na ndipo

- 19-anaitangaza rasmi siku ya ljumaa kama siku ya sala katika Ummah wa
Kiislam wakati huo akiwa Yathrib (Madina),

-     Lakini pamoja na hayo Muhammad hakuipa siku hii nafasi ya Sabato
yaani siku ya 7 ya juma (Jumamosi) ambayo ndiyo haswa iliyo siku
ya Ibada ya kweli kama tulivyoona hapo awali,

-     Kumbuka siku ile ya kweli ya Ibada ilitengwa na Mungu yote iwe
siku ya ibada tu na si kufanya kazi yeyote ya kimaisha.
(Qur-an 7 : 163 Kutoka 20 : 8 )

-     Siku ya ljumaa haikutolewa ili kushika mahala pa Jumamosi [Sabato] maana pamoja na kufanya ibada Muhammad anaruhusu Waislam
kufanya kazi siku hiyo mara baada ya swala, hebu tuone-

Qur-an 62:9-10 Enyi mlioamini! Kukiadhiniwa kwa ajili ya sala
               siku ya ljumaa, enendeni upesi kumtaja Mwenyezi
               Mungu na acheni biashara kufanya hivi ni bora
               kwenu ikiwa mnajua basi fanyeni.

               [10] Na itakapokwisha sala, tawanyikeni katika
               ardhi mtafute fadhira za Mwenyezi Mungu.......

-     Ndugu mpendwa msomaji wa maarifa mapya hivyo ndivyo
Muhammadi alivyoeleza juu ya siku hii ya ljumaa, kamwe siyo siku
ya mapumziko kama ilivyo Sabato (Jumamosi) zaidi ya yote ljumaa
si siku yenye mkazo wa kiibada kama ilivyo Sabato (Jumamosi). Katika mafunuo ya Qur-an.

-     Siku hii ya ljumaa ni siku ya ibada ya kawaida tu inayo ambatana na kufanya kazi za kutafuta kipato, hilo linaifanya kuwa na tofauti ya mbali sana na siku ya kweli ya Ibada ya Jumamosi.

-20-
Usifanye moyo wako kuwa mgumu,na usikimbie mahali pa raha yako,
Sabato ya Jumamosi ndiyo siku halisi ya Ibada na siyo ljumaa
"zinduka"

Je! Amri za Allah (Mungu) zinabadilika? 


-     Msimamo wa wasomi wengi wa Kiislam katika jambo hili kuu, unaishia kwenye kudhani kuwa huenda kuna mabadiliko toka kwa Mungu mwenyewe juu ya Amri zake, na pengine Mwenyezi Mungu mwenyewe huadhimu kugawa sheria zake kwa makundi ya watu fulani maalumu tu na wenginekutotakiwa kuhusika nazo.

-     Wazo hilo si zuri ikiwa halitotumiwa kwa uangalifu, kimsingi
tunachokizungumzia ndani ya kitabu hiki ni juu ya Amri za Mungu tena alizoziandika yeye mwenyewe, amri hizo ni amri za milele na vizazi vyote vya Dunia huhusika nazo na pia haziwezi kubadilishwa,

-     Ushahidi wa maandiko yafuatayo ya Qur-an utatupatia mwanga zaidi, kuwa je ni kweli kanuni hizo zinaweza kubadilika ati kwa sababu ya mabadiliko ya vizazi (Ummah)?

Qur-an Surat Ban Israel  17:77 Ndiyo desturi ya wale tuliowatuma
                              (tuliowapa utume) kabla yako katika
                               mitume wetu. Wala hutapata
                               mabadiliko katika desturi yetu.

Aya hiyo ya Qur-an inaweka wazi kuwa kamwe hakuna mabadiliko katika
Kawaida ya Mungu aliyoifunua tangu mitume wa kale maneno haya yanaunga
mkono kauli ya Bwana Yesu, pale aliposema sikuja kutengua Torati (Mathayo 5 : 17). bila shaka hata Mohammad hakustahili kuleta aina yeyote ile ya mabadiliko. pamoja na tofauti yake na Wayahudi. alipaswa kuzingatia tu kanuni za kimsingi za mafunuo ya Mungu mwenyewe kuhusu siku halisi ya Ibada (Jumamosi).

-21 -
Qur-an Surat Fatir 35 : 43 wala hutapata mahadiliko katika kawaida
                           (desturi) ya Mungu (allyoiweka) wala
                           hutakuta mageuko katika kawaida  ya Mwenyezi
                           Mungu.

-     Kutokana na maandiko hayo ninapenda kukuhakikishia ndugu msomaji
wangu kuwa ibada ya siku hii ya Sabato ingali inadumu kama ilivyo sehemu ya amri kumi ambazo kamwe hazibadiliki hata hivyo maandiko ya Qur-an yanaweka wazi kuwa Sabato ingali inadumu hadi mwisho kwa wale wanao mcha Miingu.


Qur-an Surat Al-Baqarah 2 : 66 kwa hivyo tukaifanya (adhabu hiyo)
                         kuwa onyo kwa wale waliokuwa
                         katika zama zao,na waliokuja nyuma
                         yao, na (tukaifanya) ni mawaidha
                         kwa wamchao Mwenyezi Mungu.

-     Aya hiyo inaonyesha adhabu waliyopewa watu waliovunja Sabato, na
yakuwa walipewa adhabu hiyo ilikuwa onyo, kwa waliokuwa katika zama zao, waliokuja nyuma yao, na pia bado ni mawaidha (Mahusia) kwa watu wa zama hizi wanao mcha Mungu, Je wewe una mcha Mungu! Kama jibu ni ndiyo basi Sabato ni Ibada iliyo na nguvu kwako, anza kuitunza kwa kuabudu katika siku hii ya Bwana Mungu wako.

-     Ninakupatia wito huu wa pekee tafakari upya na ufanye maamuzi wakati ni sasa viongozi wa Dini, wazazi na marafiki hawatakuokoa tumtazame Allah, (laysa ila Lahu)

Vitabu vitakavyofuata

> Uungu wa Bwana Yesu ndani ya Qur-an na Biblia
> Je Biblia imetiwa mikono!
> Je Yesu alisulubiwa! Qur-an na Biblia
> Je Kusali na viatu ni makosa?
> Nani mkuu Muhammad au Yesu?
> Je Yesu ni Muislam?

Usikose matoleo hayo ya vitabu vya maarifa mapya katika tarumbeta ya vitabu.

*******TAMATI*******

-22-
Ninapenda kumshukuru Mungu Baba katika Roho Mtakatifu,
kwa kunipatia mafunuo haya ya kuandika kitabu. hiki cha
kwanza.

Pia ninawashukuru washiriki wote wa Kanisa la Wasabato.
Kutokana na msaada wao wa ushauri wa hali na mali na hivyo
kufanikisha kupatikana kwa kitabu hiki. Haitakuwa rahisi
kuwataja wote kwa majina Shukrani pia zimwendee Mkuu wa
Huduma za vitendo wa AMR (General Conference) Pr, Oscar
Osindo kwa ushauri wa Kielimu na kunitia nguvu.

Mungu awabariki wote.

Wasiliana nami:-

Mchungaji Dominic Mapima – Adventist Muslim Relations pioneer

Simu No.0754 527143
S.L.P. 45195 Temeke SDA Church
Dar es Salaam

E-mail: domnicmapima@yahoo-com.